هویت معماری ایرانی

Episode 011_هویت معماری ایرانی

Episode 011_هویت معماری ایرانی
/
اپیزود 11م

با موضوعیت هویت معماری ایرانی ، نگاهی به حفظ ارزشهـای ملـــــی ایـران در طراحــــــی معمارانه به همت دکتر محسن موسوی عزیز در طی مصاحبه با مهندس کامران دیبا تهیه و تنظیم گشته و به تدوین و مدیر هنری رادیو نمانا، آناهیتا سماوات در اختیار شما خوبان قرار گرفته است.

معماري برغم تفاوت هاي سرزميني که در شکل آن تاثير فراواني داشته، داراي ويژگي هايیست، که آن را هويت مي نامند. واژه شناسي هويت، ما را به انسان، معماري و مولفه هاي تميز دهنده ي آن مي رساند. کليتي که قبلا از ديدگاه ملک الشعراي بهار با نام «سبک» به جهان درون و برون انسان تقسيم مي شد. ولي معناي آن در سده هاي اخير با تحول ايجاد شده در عالم و آدم، با «مد معماري» جايگزين شده است. در دايره ي سلايق گذراي معماران محبوس و از معناي قديمي خود فرسنگ ها فاصله گرفته است.
مولفه هاي تميز دهنده ي معماري شامل انسان و باورهايش، مکان و زمان مي باشند. به منظور روشن شدن حقيقت مفهوم، سعي شده با استفاده از مطالعه اسنادي، به بررسي مفاهيم هويت پرداخته شود. این اپیزود در نهايت به اين نتيجه مي رسد که هويت به بينش افراد مرتبط است. هویت زمان حال را در بر ميگيرد. تقاضا براي بهره مندي از هویت ريشه در نيازهاي فردي و جمعي در محيط شهر دارد.

اپیزود هویت معماری ایرانی در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست