پژوهش در معماری

Episode 014_پژوهش در معماری

Episode 014_پژوهش در معماری
/
اپیزود 14م

اپیزود پژوهش در معماری به بهانه هفته ی پژوهش بصورت تخصصی، مختصری از کتاب درآمدی بر روش تحقیق در معماری به قلم دکتر شاهین نجفی؛ به همت و صدای  آناهیتا سماوات تهیه و تنظیم گشته است و در اختیار شما خوبان قرار گرفته است. این اپیزود تنها مقدمه ای از شناخت مسئله پژوهش است.

اهمیت پژوهش

در دنیای امروز، دانایی یکی از محورها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هرجامعه به شمار می‌رود، سنجش سطح دانایی به میزان تولیدو مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. پژوهش کوششی برای یافتن بهترین راهکارهای ممکن برای حل مشکلات موجود در عرصه‌های زندگی و راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است.

جرمی تیل

سه دیدگاه متفاوت معماران در ضرورت داشتن یا نداشتن پژوهش معماری را بیان میکند. دیدگاه اول از این قرار است. معماری را قاعده ای می دانندکه از شکل رسمی دانش پروی نمیکند. آنها بر این باورند که معمار انسان بسیار متفاوتی است. لذا کسی نمی تواند درک کند که معمار چگونه فکر میکند. دیدگاه دوم از این قرار است. آنها معتقدند که معماری به نظم های دیگر وابسته و در تولید خودبه آنها رجوع می کند. در امتدادخطی است که از هنر آغاز و به علوم می رسد. سپس تکه تکه می شود. هر تکه به موضوعی مرتبط می شود. در فضایی عقلانی مستقلی مسیر خود را یافته تا به پاسخ برسد. این پاسخ ها کنار یکدیگر قرار گرفته و معماری را تولید میکند. و دیدگاه سوم در ادامه کتاب روش تحقیق در معماری مفصلا به رشته تحریر در آمده است …

دو منظور پژوهش معماری

این مسئله به الزام رشته، از دو منظر باید تعریف شود. منظر اول پژوهش در موضوع های نظری که مرتبط با یک یا چند علم تجربی یا انسانی اند. منظر دیگر پژوهش برای نیل به طراحی و برای تولید معماری.

 

این اپیزود در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست