اپیزود 20م

Episode 020_معماری و ادبیات فارسی

Episode 020_معماری و ادبیات فارسی
/
اپیزود 20م

در توضیح معماری و ادبیات فارسی

هويت معماری و شهری يكي از مهمترين ابعاد هويتي يک جامعه محسوب ميشود و تداوم آن ميتواند به هويت جمعي و ملي كمک شاياني نمايد. در سده های اخیر روند تحوالت معماری ايران سیر قهقرايي طي كرده و به افول كیفیت آن منجر شده است. لذا شناسايي روند و عوامل و مصاديق آن در بازتعريف اين هويت و همچنین پیشبیني شرايط مشابه آينده ضرورت دارد.

ادبیات، در میان ساير هنرها رسانهای است كه با استفاده از زبان كاملي به وجود مي آيد. در ادبیات، معاني از طريق زبان منتقل ميشوند. زبان
بازخواني هويت شهری  بر اساس خوانش تحوالت معماري به عنوان يک نظام از علامتها با نظامي از نوشتهها، الفباها، مراسم آيیني، فرمولهای
اخالقي، عالئم نظامي و مانند آن قابل مقايسه است. اما در اين میان، اين نظامها از همه مهمتر هستند. زبان اساس ادبیات است. كلمات علائمند؛ آنها ابزاری
هستند كه نويسندگان برای انتقال معنا به كار ميبرند. كلمات در خودشان معنايي ندارند، آنها ابزاری هستند كه از طريق آنها مفاهیم منتقل ميشوند. تفاوت اساسي میان ادبیات و ساير هنرها اين است كه هدف ادبیات انتقال معنا از طريق استفاده از عالئم زباني است. در ادبیات اين محتواست كه در وهلة اول اهمیت است، درحاليكه در ساير هنرها سبک بر محتوا ارجحیت پیدا ميكند و محتوا تعیین كنندة شكل است. محتوای آثار ادبي، محصول واقعیتها و ساختهای اجتماعي معاصرشان هستند. وحدت ديالكتیكي شكل و محتوا اهمیت آثار هنری را تعیین ميكند.

باز پخش صحبت پیرامون بازخوانی معماری و ادبیات فارسی انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز توسط حسین فهیمی زاده و علی ساعیان که به همت تیم تولید و تدوین رادیو نمانا تهیه و تنظیم گشته است.

معماری و ادبیات فارسی در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست