اهمیت خانه در قرنطینه کرونا دکتر سیاوش تیموری

Episode 001-خانه و قرنطینه سیاوش تیموری

Episode 001-خانه و قرنطینه سیاوش تیموری
/

اپیزود 001 _ اهمیت خانه در قرنطینه کرونا دکتر سیاوش تیموری

مهمان اولین اپیزود از رادیو نمانا دکتر سیاوش تیموری (پدر معماری معاصر ایران) میباشد و نگاه خود را از قرنطینه و خانه ی ایشان شرح میدهند و از همین روست که موضوع این اپیزود خانه در قرنطینه می باشد. جالب است که بدانید خانه ی دکتر سیاوش تیموری توسط ایشان طرح ریزی و به اجرا درآمده است. شاید برای همین است که این اثر معماری عطر و بوی ماندن و امنیت دارد و ایام قرنطینه در آن، همچنان چون عسل شیرین است. در این اپیزود دکتر سیاوش تیموری عزیز از روزانه هایش در خانه اش میگوید و معماران جوان را با چالش هایی همچون حس بودن و امنیت و فراغت خانه آشنا می کند.

جناب استاد، دکتر سیاوش تیموری معمار و مدرس دانشگاه در رشته‌ای که خود هنر و فن می‌خواند، کارشناسی ارشد را در سال 1341 از دانشکده هنرهای زیبا و دکترای معماری را از مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس École National Superieur des Beaux Arts در سال 1348 دریافت کرد. خود می‌گوید معمار وقتی به تجربه اجرا مجهز شود می‌تواند به درک درست از هنر و فن معماری برسد. رزومه‌ای پربار از ساخت و ساز و شناخت فرهنگ و ادبیات ایران و فرنگ موجب نفوذ کلام ایشان شده است.

داستان های معماری نمانا گامیست برای گوش نیوش بودن تمامی دغدغه داران رشته معماری و شهرسازی. این مهم به رهبری و تدوین و تنظیم سرکارخانم مهندس آناهیتا سماوات و خانواده ی رادیو نمانا به شرح و مساعدات : مهندس فرزاد سپهر، آرزو سماوات، دکتر سیاوش تیموری تهیه و تدوین گشته است.

باشد تا باهم بشنویم و بیاندیشم پس این اپیزود گوارای گوشهایتان.

رادیو نمانا در کست باکس

اپیزود های مرتبط

فهرست